085 018 9363 Gesloten
0900 77 55 999
Print

De Meubeltaxi VOF Algemene Voorwaarden

De Meubeltaxi VOF Algemene Voorwaarden

De Meubeltaxi werkt met dezelfde voorwaarden (AVVV) als alle Erkende Verhuizers, aangevuld met de 22 punten hieronder vermeld.

In deze algemene voorwaarden geven wij u informatie over de wijze waarop De Meubeltaxi de dienstverlening omtrent de bezorgdiensten uitoefent. De Meubeltaxi hecht grote waarde aan een correcte voorlichting van haar klanten. Daarnaast eist de wetgeving dat consumenten voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst goed inzicht krijgen in de aard van onze dienstverlening. Naast onze algemene voorwaarden zijn de disclaimer en privacy statement van overeenkomstige toepassing. De disclaimer en privacy statement hebben betrekking op het gebruik van de website www.demeubeltaxi.nl en zijn daar te raadplegen. De Meubeltaxi tracht in de communicatie zo duidelijk en betrouwbaar als mogelijk te zijn. Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

De Meubeltaxi is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer. U kunt ons telefonisch bereiken via 0900 - 77 55 999 of via email op vervoer@demeubeltaxi.nl.

Algemeen

 1. Wanneer De Meubeltaxi en Cliënt een schriftelijke overeenkomst aangaan geldt deze als vervanging van alle eerder gedane voorstellen, correspondentie en/of andere mondelinge/schriftelijke afspraken.
 2. De website van De Meubeltaxi geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
 3. De (elektronische) administratie van De Meubeltaxi geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van tot stand gekomen overeenkomst met Cliënt.
 4. Tenzij anders overeengekomen zal Cliënt direct na aflevering het factuurbedrag contant aan De Meubeltaxi voldoen. Indien blijkt dat Cliënt direct na aflevering niet beschikt over voldoende contanten om de betaling te voldoen wordt er 5 euro administratiekosten gerekend ter nazending van een factuur.

Wijzigen/annuleren

 1. Cliënt kan de overeenkomst met De Meubeltaxi schriftelijk en zonder opgave van reden annuleren tot 24 uur voorafgaand aan het ophalen of bezorgen van de goederen. De reeds door De Meubeltaxi gemaakte kosten ter voorbereiding van het transport worden dan bij Cliënt in rekening gebracht.
 2. In geval van een opzegging van de overeenkomst na het verstrijken van de termijn zal De Meubeltaxi aan Cliënt annuleringskosten in rekening brengen van 85% van het in de transportovereenkomst overeengekomen factuurbedrag.

Bijzonderheden

 1. Indien normale levering niet mogelijk blijkt, doordat de omstandigheden ter plekke of de conditie van het te vervoeren goed dit niet toestaan, is het niet de verantwoordelijkheid van De Meubeltaxi om aanpassingen aan omstandigheid of goed te maken om levering wel mogelijk te maken. Cliënt is gehouden aan betaling van de in transportovereenkomst bedongen prijs. Eventuele meerkosten komen voor rekening van Cliënt.
 2. Objecten zwaarder dan 75 kilo dienen vooraf door Cliënt altijd specifiek aangemeld te worden, met vermelding van het (geschatte) gewicht, teneinde De Meubeltaxi in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.
 3. Objecten langer dan 2 meter dienen vooraf door Cliënt altijd specifiek aangemeld te worden, met vermelding van de (geschatte) afmeting, teneinde De Meubeltaxi in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.
 4. Objecten met een waarde van meer dan €2.000 dienen voorafgaand aan de overeenkomst specifiek bij De Meubeltaxi te worden gemeld met daarbij vermelding van de geldelijke waarde, om onderdeel uit te maken van de onder de transportverzekering gedekte goederen en teneinde De Meubeltaxi in staat te stellen adequate maatregelen te treffen.
 5. Demontage en montage van meubels geschiedt op risico van Cliënt en dient op voorhand gemeld te worden.

Aansprakelijkheid De Meubeltaxi

 1. De Meubeltaxi verplicht zich de door de Cliënt aangegeven, en in de Transportovereenkomst opgenomen, goederen beschermd te verpakken, tenzij specifiek is afgesproken dit na te laten, waarmee aansprakelijkheid voor De Meubeltaxi vervalt.
 2. De door Cliënt opgegeven helpers (naast de Sjouwfeur) zijn in staat volledig te helpen bij de uitvoer van de overeenkomst en handelen tijdens de uitvoer van de overeenkomst ook uitsluitend in dienst van de overeengekomen afspraken.
 3. De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor het opvolgen van handelingen op nadrukkelijk aangeven van Cliënt.
 4. De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het ter plekke wijzigen van de overeenkomst, onverminderd het feit dat (de medewerker van) De Meubeltaxi deze wijziging accepteert door zijn medewerking hieraan te verlenen.
 5. De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet of moeilijk passen van boedel in lift, door trap, door deur of enig ander onderdeel van het pand op het opgegeven adres. Hieronder valt ook eventuele vlekschade aan muren.
 6. De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor diefstal van goederen van de Cliënt. De Cliënt dient bij de gehele opdracht aanwezig te zijn en vrijwaart De Meubeltaxi in elk ander geval.
 7. Gebruik van touw en blok is voor risico van de klant.

Toepasselijk recht

 1. De overeenkomsten tussen De Meubeltaxi en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Van toepassing op de overeenkomst en de uitvoer van de werkzaamheden zijn aanvullend de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen (AVVV). Artikelen 7, 20 en 21 uit de AVVV zijn niet van toepassing.
 3. Op die werkzaamheden welke door de AVVV worden uitgesloten zijn de Algemene Vervoerscondities van toepassing (AVC).
 4. Indien en voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden, de AVVV en de AVC, prevaleren de algemene voorwaarden van De Meubeltaxi.

 

Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren
9.2 van 10
5693 beoordelingen
Demeubeltaxi.nl
Demeubeltaxi.nl
Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren
4.5 /5
2018-07-20 Heel goed Anoniem meer..
Demeubeltaxi.nl
Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren
4 /5
2018-07-19 Goed A van Breda meer..
Lees recensies over De Meubeltaxi
Neem contact op

Vul hieronder uw gegevens in. De Meubeltaxi neemt zo spoedig mogelijk contact met uw op.

085 018 9363 Gesloten
© Copyright 2018, De Meubeltaxi VOF | Algemene Voorwaarden| Disclaimer| Privacy Statement