0900 77 55 999
Print

De Meubeltaxi VOF Algemene Voorwaarden

De Meubeltaxi VOF Algemene Voorwaarden

De Meubeltaxi werkt met dezelfde voorwaarden (AVVV) als alle Erkende Verhuizers, aangevuld met de 22 punten hieronder vermeld.

In deze algemene voorwaarden geven wij u informatie over de wijze waarop De Meubeltaxi de dienstverlening omtrent de bezorgdiensten uitoefent. De Meubeltaxi hecht grote waarde aan een correcte voorlichting van haar klanten. Daarnaast eist de wetgeving dat consumenten voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst goed inzicht krijgen in de aard van onze dienstverlening. Naast onze algemene voorwaarden zijn de disclaimer en privacy statement van overeenkomstige toepassing. De disclaimer en privacy statement hebben betrekking op het gebruik van de website www.demeubeltaxi.nl en zijn daar te raadplegen. De Meubeltaxi tracht in de communicatie zo duidelijk en betrouwbaar als mogelijk te zijn. Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

De Meubeltaxi is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59562471. U kunt ons telefonisch bereiken via 0900 - 77 55 999 of via email op vervoer@demeubeltaxi.nl.

Algemeen

 1. Wanneer De Meubeltaxi en Cliënt een schriftelijke overeenkomst aangaan geldt deze als vervanging van alle eerder gedane voorstellen, correspondentie en/of andere mondelinge/schriftelijke afspraken.
 2. De website van De Meubeltaxi geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
 3. De (elektronische) administratie van De Meubeltaxi geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van tot stand gekomen overeenkomst met Cliënt.
 4. Tenzij anders overeengekomen zal Cliënt direct na aflevering het factuurbedrag contant aan De Meubeltaxi voldoen. Indien blijkt dat Cliënt direct na aflevering niet beschikt over voldoende contanten om de betaling te voldoen wordt er 5 euro administratiekosten gerekend ter nazending van een factuur.

Wijzigen/annuleren

 1. Cliënt kan de overeenkomst met De Meubeltaxi schriftelijk en zonder opgave van reden annuleren tot 48 uur voorafgaand aan het ophalen of bezorgen van de goederen. De reeds door De Meubeltaxi gemaakte kosten ter voorbereiding van het transport worden dan bij Cliënt in rekening gebracht.
 2. In geval van een opzegging van de overeenkomst na het verstrijken van de termijn zal De Meubeltaxi aan Cliënt annuleringskosten in rekening brengen van 85% van het in de transportovereenkomst overeengekomen factuurbedrag.

Bijzonderheden

 1. Indien normale levering niet mogelijk blijkt, doordat de omstandigheden ter plekke of de conditie van het te vervoeren goed dit niet toestaan, is het niet de verantwoordelijkheid van De Meubeltaxi om aanpassingen aan omstandigheid of goed te maken om levering wel mogelijk te maken. Cliënt is gehouden aan betaling van de in transportovereenkomst bedongen prijs. Eventuele meerkosten komen voor rekening van Cliënt.
 2. Objecten zwaarder dan 75 kilo dienen vooraf door Cliënt altijd specifiek aangemeld te worden, met vermelding van het (geschatte) gewicht, teneinde De Meubeltaxi in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.
 3. Objecten langer dan 2 meter dienen vooraf door Cliënt altijd specifiek aangemeld te worden, met vermelding van de (geschatte) afmeting, teneinde De Meubeltaxi in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.
 4. Objecten met een waarde van meer dan €2.000 dienen voorafgaand aan de overeenkomst specifiek bij De Meubeltaxi te worden gemeld met daarbij vermelding van de geldelijke waarde, om onderdeel uit te maken van de onder de transportverzekering gedekte goederen en teneinde De Meubeltaxi in staat te stellen adequate maatregelen te treffen.
 5. Demontage en montage van meubels geschiedt op risico van Cliënt en dient op voorhand gemeld te worden.

Aansprakelijkheid De Meubeltaxi

 1. De Meubeltaxi verplicht zich de door de Cliënt aangegeven, en in de Transportovereenkomst opgenomen, goederen beschermd te verpakken, tenzij specifiek is afgesproken dit na te laten, waarmee aansprakelijkheid voor De Meubeltaxi vervalt.
 2. De door Cliënt opgegeven helpers (naast de Sjouwfeur) zijn in staat volledig te helpen bij de uitvoer van de overeenkomst en handelen tijdens de uitvoer van de overeenkomst ook uitsluitend in dienst van de overeengekomen afspraken.
 3. De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor het opvolgen van handelingen op nadrukkelijk aangeven van Cliënt.
 4. De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het ter plekke wijzigen van de overeenkomst, onverminderd het feit dat (de medewerker van) De Meubeltaxi deze wijziging accepteert door zijn medewerking hieraan te verlenen.
 5. De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet of moeilijk passen van boedel in lift, door trap, door deur of enig ander onderdeel van het pand op het opgegeven adres. Hieronder valt ook eventuele vlekschade aan muren.
 6. De Meubeltaxi is niet aansprakelijk voor diefstal van goederen van de Cliënt. De Cliënt dient bij de gehele opdracht aanwezig te zijn en vrijwaart De Meubeltaxi in elk ander geval.
 7. Gebruik van touw en blok is voor risico van de klant.

Bezorging meubels

 1. Cliënt is verantwoordelijk voor opgave van correcte en complete informatie aangaande te vervoeren meubels en omstandigheden op locatie
 2. Indien meubels niet op normale wijze - geen demontagewerkzaamheden noodzakelijk om meubel naar binnen te krijgen, meubel kan zonder deurposten of muren te raken naar binnen worden gebracht - de woning inpassen als gevolg van verkeerd opgegeven informatie, kan de levering niet voltooid worden en is Cliënt de volledige ritprijs verschuldigd. Indien de planning het toelaat, kan De Meubeltaxi de meubels terug brengen naar de winkel tegen vergoeding van de basis ritprijs.
 3. Cliënt is verantwoordelijk voor bescherming van de vloer middels bijvoorbeeld stucloper. Bij ontbreken van bescherming is De Meubeltaxi niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de vloer.

Inzet elektrische traploper

 1. De inzet van een elektrische traploper brengt risico op schade aan de trap en aan de vloer onder en bovenaan de trap met zich mee waarvoor De Meubeltaxi niet aansprakelijk is.

Inzet verhuislift

 1. De verhuislift heeft het formaat van een kleine vrachtwagen en moet recht onder het raam of onder het balkon kunnen staan, of maximaal 10 meter van de muur.
 2. Cliënt moet hiervoor de stoep, of 2 parkeerplaatsen vrij houden.
 3. In sommige gevallen is het nodig hiervoor een vergunning aan te vragen bij de gemeente waarvoor cliënt verantwoordelijk is.
 4. De ondergrond waarop de verhuislift staat moet hard zijn.
 5. De verhuislift moet tegen de gevel kunnen leunen, precies onder het raam of tegen het hekwerk van het balkon welke stevig genoeg zijn om de lift te kunnen steunen.
 6. Bij slecht weer en harde wind kan de verhuislift niet ingezet worden, waarvoor geen extra kosten in rekening gebracht zullen worden.

Toepasselijk recht

 1. De overeenkomsten tussen De Meubeltaxi en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Van toepassing op de overeenkomst en de uitvoer van de werkzaamheden zijn aanvullend de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen (AVVV). Artikelen 7, 20 en 21 uit de AVVV zijn niet van toepassing.
 3. Op die werkzaamheden welke door de AVVV worden uitgesloten zijn de Algemene Vervoerscondities van toepassing (AVC).
 4. Indien en voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden, de AVVV en de AVC, prevaleren de algemene voorwaarden van De Meubeltaxi.

 

Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren
9.2 van 10
6053 beoordelingen
Demeubeltaxi.nl
Demeubeltaxi.nl
Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren Verhuisservice voor de sterren
5 /5
2019-04-16 Vlotte reactie nemen kontakt op als ze verwachten… Ton Heijne den Bak meer..
Demeubeltaxi.nl
Verhuisservice voor de sterren
0.5 /5
2019-04-15 Slecht Kevin Toet meer..
Lees recensies over De Meubeltaxi
Neem contact op

Vul hieronder uw gegevens in. De Meubeltaxi neemt zo spoedig mogelijk contact met uw op.

085 018 9363 Gesloten
© Copyright 2019, De Meubeltaxi VOF | Algemene Voorwaarden| Disclaimer| Privacy Statement